Jaki będzie "nowy" staż podyplomowy, czyli 3 istotne zmiany w ustawie o zawodzie lekarza.

Czy staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty zostanie przywrócony? Jeżeli tak, to kiedy? Czy studenci studiów 5-letnich będą mieli staż? Czy stażyści będą mieć pełne prawo wykonywania zawodu?O konieczności przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów pisałam już jakiś czas temu: Sześcioletnie i pięcioletnie studia medyczne, jaka jest między nimi różnica?. Na szczęście minister zdrowia nie poprzestał jedynie na obietnicach i od tamtego czasu sprawa ruszyła do przodu. Teraz już z całą pewnością mogę powiedzieć: staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów zostanie przywrócony. Skąd ta pewność?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przeszedł już prawie wszystkie etapy procesu legislacyjnego i w dniu 19 lipca 2016 wpłynął do Sejmu. Na tej stronie można na bieżąco śledzić przebieg prac Sejmu nad projektem ustawy: Przebieg procesu legislacyjnego druk nr 769.

Co się zmieni?


1) Pełne prawo wykonywania zawodu podczas stażu

Prawo wykonywania zawodu zostanie przyznane osobie, która otrzymała dyplom ukończenia studiów medycznych na kierunku lekarskim oraz odbyła staż podyplomowy. Dotyczy to zarówno osób, które rozpoczęły studia przed 2012 r., jak i tych, którzy rozpoczęli studia po 2012 roku.

"Ust. 7. W celu realizacji stażu podyplomowego okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na czas odbywania tego stażu."

Projektowane rozwiązania nie przewidują w związku z tym wydawania dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu".

W celu otrzymania prawa wykonywania zawodu na czas nieokreślony będzie trzeba złożyć dokumenty potwierdzające ukończenie stażu podyplomowego i zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego z wynikiem pozytywnym.


2) Zajęcia symulacyjne

Zajęcia podczas stażu będą odbywać się nie tylko, jak dotychczas, w przedmiotach leczniczych, ale także na uczelniach w symulowanych warunkach klinicznych.


3) Uprawnienia lekarza stażysty

Lekarz stażysta jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu. Tak było i projekcie ustawy pozostaje to bez zmian.

Lekarz stażysta będzie uprawniony do samodzielnego:
- wydawania skierowań na badania laboratoryjne i inne badania diagnostyczne,
- samodzielnego stosowania zleconych przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiejętność została stwierdzona przez opiekuna,
- samodzielnego udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Wcześniej wszystkie te czynności stażysta mógł wykonywać po konsultacji z opiekunem.

Ponadto dodano nieistniejące wcześniej punkty:
- stażysta będzie uprawniony do stwierdzania zgonu,
- stażysta będzie uprawniony do wystawiania recept, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu z opiekunem treści zawartych informacji.


Aktualizacja 21.10.2016 
Dzisiaj Sejm przyjął nowelizację ustawy o zawodzie lekarz, tj. o przywróceniu stażu podyplomowego. Za przyjęciem zmian głosowało 279 posłów, 153 było przeciw, 2 się wstrzymało. Wcześniej Sejm odrzucił dwie poprawki - Nowoczesnej (o udostępnieniu pytań z egzaminów lekarskich po roku od egzaminu) oraz Kukiz'15 (dotyczącej podwyżek dla lekarzy rezydentów). Teraz ustawa trafi do Senatu.

Senat nie wniósł żadnych poprawek. Prezydent podpisał ustawę 7 grudnia 2016 r.


Teksty źródłowe:
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw: klik
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty: klik
3. Głosowanie nr 15 na 28. posiedzeniu Sejmu dnia 21-10-2016 r. o godz. 09:45:09: klik